Kuntalainen voi tehdä kunnalle aloitteen

KUNTALAISEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISKEINOT HONKAJOELLA

Kuntalaissa (365/1995) on säädetty kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista kunnalliseen päätöksentekoon.

(Em. kuntalain sääntely on voimassa 1.6.2017 saakka. Kuntalain (410/2015) mukainen sääntely tulee voimaan uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017). Valtuuston tehtävänä on pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Viestintä

Kunnan toiminnasta sekä kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista tiedotetaan pääsääntöisesti Honkajoen kunnan kotisivuilla. Muita viestintäkanavia ovat Kankaanpään Seutu -lehti sekä 8-10 kertaa vuodessa julkaistava, joka talouteen jaettava kuntatiedote. Honkajoen kunnalla ei ole käytössä virallisia some-kanavia.

Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen julkisuuslain sääntely huomioon ottaen. Uuden valtuustokauden myötä myös uusien toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta tullaan esityslistan valmistuttua antamaan yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja kunnan kotisivuilla.

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Honkajoella

1) Täysi-ikäisten äänioikeus kuntavaaleissa sekä äänestysoikeus mahdollisessa kunnallisessa kansanäänestyksessä. (Kuntalaki 41072015, 20-21, 24 §§ )

2) Aloiteoikeus (Kuntalaki 410/2015, 23 § )

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Honkajoen kunnassa aloitteet kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa voi tehdä netissä oikeusministeriön ylläpitämän www.kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun kautta. Aloitteen voi toimittaa kunnanvirastolle myös sähköpostilla honkajoen.kunta(a)honkajoki.fi tai kirjallisena postin kautta os. Honkajoen kunta, Porhontie 5, 38950 Honkajoki.

3) Kansanäänestysaloite (Kuntalaki 410/2015, 24-25 §§)

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

4) Lisäksi voit vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Honkajoella

• osallistumalla kuntalaisille ja/tai palvelun käyttäjille suunnattuihin mielipidetiedusteluihin

• ottamalla yhteyttä kunnallisen palvelun tuottajaan, asianomaisen lautakunnan jäseniin tai valtuutettuihin. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät tästä.

Honkajoen kunnassa toivomme pääsevämme vuorovaikutteiseen ja kuntalaisia osallistavaan päätöksentekoon. Siksi toivomme saavamme kuntalaisilta / palvelujen käyttäjiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia kunnan toiminnasta.

5) Honkajoella toimivat vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

• Kunnassa on nuorisovaltuusto, joka on nimetty toimikaudelle 2017-2018.

Nuorisovaltuuston kokoonpano toimikaudella 1.1.2017-31.12.2018 sivlan päätöksen mukaisesti: Alahonko Juho, Jürmann Kevin, Kenola Saara, Laine Akseli, Laukkala Nico, Lemmetti Veeti, Myllymäki Sanna, Mäkitalo Christian, Pajamäki Kim, Pajukoski Elli, Välimäki Jesse ja Välimäki Salla.

• Nuvan puheenjohtajana toimii koululainen Salla Välimäki ja varapuheenjohtajana opiskelija Veeti Lemmetti.

• Nuvan edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kokouksiin.

Vanhusneuvosto

• Vanhusneuvosto asetettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaan (14.9.2017 § 157) 31.5.2019 saakka.

Kunnan edustajaksi nimettiin Kalevi Pukara ja jäseniksi nimettiin:

Erkki Ilmari
Tuulikki Ollila
Olavi Kivioja
Hautala Kerttu
Wasse Antti
Maarit Rajakallio
Merja Uusitalo
Anne Lapikisto, vj. Seija Malmivaara
Aulikki Koskiniemi

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Erkki Ilmari ja sihteeriksi Ulla Norrbo.

Vammaisneuvosto

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-kuntayhtymän (PoSan) jäsenkuntien ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväluontoinen yhteistyöelin. (Pomarkun kunnalla on kuitenkin oma kunnallinen vammaisneuvosto.)

• Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Honkajoen kunnan edustaja: päivähoidon ohjaaja Maria Hallia. Varaedustajana vt. kunnanjohtaja Ulla Norrbo

• Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston tehtävänä on

*edistää ja seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää PoSan kuntien sekä vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä toimintaa

*vaikuttaa siihen, että kunnat ja kuntayhtymä kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille ja edistää tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia

*tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa.

*edistää osaltaan elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

*Lisäksi vammaisneuvoston tehtävänä on vähintään kerran vuodessa kutsua kokoon Pohjois-Satakunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat.