Jätevesijärjestelmän lupa-asiat haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Kaikkien asuinkäytössä olevien ja vapaa-ajan rakennusten kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Jätevedet johdetaan umpisäiliöön tai putkistoa myöten vähintään 100 metrin etäisyydelle vesistöstä ja pohjavesialueen rajasta. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Uudisrakentamisen yhteydessä uuden jätevesiasetuksen velvoite lankeaa automaattisesti paikasta riippumatta.

Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella. Velvoite ei koske vapaa-ajan rakennuksia.

Toimi näin:

Jätevesijärjestelmän muuttamisesta tai uuden järjestelmän rakentamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Palvelun maksullisuus:

Kunnan rakennustarkastajalta ja jätevesien osalta myös PoSa:n ympäristöpalveluista saat maksutta tietoa vesihuollon järjestämisvaihtoehdoista.

Taustakuvaus

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen (Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä)

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Pohjavesialueet

Honkajoen pohjavesialueet

Karttapalvelu: Hajajätevesi

Hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus (kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston ulkopuoliset alueet)

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI