Poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarve tulee aina selvittää erikseen rakennusvalvonnasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Poikkeamisluvan myöntämisen edellytykset on asetettu maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 171-175§).

Hakemus suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä varten toimitetaan Honkajoen kunnan rakennustoimistoon, mikäli rakennushanke on sellainen, että MRL tai rakennustarkastaja sitä edellyttää.

Toimi näin:

Hae hakemuslomake kunnan rakennustoimistosta tai lataa se kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin:

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Jos kiinteistösi on Honkajoen kunnan alueella, tee MRL:n edellyttämä suunnittelutarveratkaisuhakemus tai poikkeamishakemus Honkajoen kunnan rakennustoimistoon.

Maksu määräytyy rakennusvalvonnan maksutaksan mukaisesti.

Taustakuvaus

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Ohje lupahakemuksen liitteistä

Ohje joka selittää, mitä liitteitä tarvitaan eri tyyppisiin lupahakemuksiin.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen (Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä)

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Pohjavesialueet

Honkajoen pohjavesialueet

Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Hakemus kokoontumistilaksi

Hakemuslomake kokoontumistilan hyväksymiseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemus

Lomakkeella voit hakea suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus rakennusluvan voimassaolon jatkamiseen

Tällä lomakkeella voit hakea rakennusluvan jatkoaikaa.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Naapurin kuuleminen

Tällä lomakkeella selvitetään naapurien kuuleminen rakentamista varten. Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI