Rakennus- ja toimenpidelupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus ja toimenpideilmoitus toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnanviraston rakennustoimistoon.

Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin olosuhteisiin.

Honkajoen kunnan rakennusjärjestyksessä on määritelty lupajärjestelmät eli tarvitaanko työtä varten rakennuslupa, toimenpidelupa vai toimenpideilmoitus.

Toimi näin:

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Liitä lupahakemukseen ohjeen mukaisesti rakentamistoimenpiteen vaatimat liitteet. Jos RH1-lomakkeella antamasi tiedot muuttuvat ennen loppukatselmusta, tee korjausilmoitus RH3-lomakkeella. Jos RH2-asuinhuoneistolomakkeella antamasi tiedot muuttuvat ennen loppukatselmusta, tee korjausilmoitus RH4-lomakkeella.

Hae hakemuslomake ja tarvittavat liitelomakeet kunnan rakennustoimistosta tai lataa ne kunnan verkkosivuilta. Ladatun lomakkeen voi täyttää tietokoneella ja tulostaa paperille. Toimita allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin:

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos kiinteistö sijaitsee Honkajoen kunnan alueella, lupaa haetaan Honkajoen kunnan rakennustoimistosta.

Maksut veloitetaan rakennusvalvontamaksutaksan mukaisesti.

Taustakuvaus

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.Pohjavesialueet

Honkajoen pohjavesialueet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Ympäristönsuojelumääräykset

PoSan ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen

Rakennusvalvonnan maksutaksa

Rakennusvalvonnan maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Ohje lupahakemuksen liitteistä

Mitä liitteitä tarvitaan eri tyyppisiin lupahakemuksiin

Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Naapurin kuuleminen

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Huoneistotietojen korjausilmoitus (RH4)

Huoneistotietojen korjausilmoitus (RH4), korjataan tietoa jotka on lähetetty RH2:lla VTJ:hin.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus rakennusluvan voimassaolon jatkamiseen

Rakennusluvan jatkoajan hakeminen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Hakemus kokoontumistilaksi

Hakemuslomake kokoontumistilan hyväksymiseen

Siirry lomakkeelle (PDF)

Lupahakemus

Rakennusluvan, toimenpideluvan ja maisematyöluvan hakemiseen.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus (kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston ulkopuoliset alueet)

Siirry lomakkeelle (PDF)

Liittymälupahakemus

Lomakkeella haetaan lupaa liittää yksityinen tie yleiseen tiehen tai muuttaa olemassa olevan liittymän käyttötarkoitusta.

Siirry lomakkeelle (PDF)
Siirry lomakkeelle (Word)

Työnjohtajan / erityisalan työnjohtajan hakemus

Rakennuslupaan tulee liittää työnjohtajahakemus.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Rakennushankeen huoneistotiedot (RH2)

Huoneistotiedot uusista- ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Rakennusvaiheilmoitus (RH5)

Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, raukeaminen tai sille myönnetty jatkoaika.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI