Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Asemakaavoitukseen voivat osallistua ja vaikuttaa ne, joita ko. kaavahanke koskee. Voit osallistua kaavoitukseen eri tavoin eri vaiheissa.

Honkajoen kunnassa asemakaavoituksesta vastaa kunnanvaltuusto. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla rakennetaan. Honkajoella käsitellään vuosittain teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavoituskatsaus edellisiltä vuosilta ja kaavoitusohjelma seuraaville vuosille. Katsaus julkaistaan pöytäkirjaliitteenä. Uutta kaavaa laadittaessa suunnitelmat asetetaan nähtäville. Ks. Pöytäkirjat ja esityslistat -verkkosivu.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on kaavoituksen avulla ohjata kunnan maankäyttöä taloudelliseen ja viihtyisään rakentamiseen, jolla on alueelle tunnusomaisia piirteitä, samalla painottaen kehityksessä terveellisyyttä, turvallisuutta ja ympäristön laatua.

Lainsäädännön mukaisesti niillä kuntalaisilla, joita kaavoitusratkaisu koskee, on oltava mahdollisuus vaikuttaa kaavaan. Kaavan tulee olla kuntalaisten nähtävillä ennen sen hyväksymistä. Kaavahankkeista ilmoitetaan tavallisesti mm. paikallislehdissä. Asemakaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Vaikutusmahdollisuuksia ovat mm. aloitteen tekeminen, osallistuminen keskusteluun, mielipiteen ilmaisu tai muistutuksen jättäminen kaavan ollessa nähtävillä.

Toimi näin:

Vaikuttaa voi monella tavalla: ottamalla yhteyttä kaavoittajaan, osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin ja esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä. Ota ensisijaisesti yhteyttä rakennustarkastajaan.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelun maksullisuus:

Osallistuminen kaavoitukseen on maksutonta. Yksityisen asemakaavamuutoksen hallinnollisesta käsittelystä peritään maksu. Maanomistaja tai haltija voi anoa asemakaavan muutosta. Kunta perii maksun asemakaavan muutoksista, jotka on laadittu maanomistajien tai haltijoiden aloitteesta, kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset hyväksytyn taksan mukaisesti. Lisätietoja kaavoitusmaksuista antaa Honkajoen kunnan rakennustoimisto.

Taustakuvaus

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.Pöytäkirjat ja esityslistat -verkkosivu

Pöytäkirjat, esityslistat ja kokoukset

Maankäytön suunnittelu -verkkosivu

Maankäytön suunnittelu, asemakaavat

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI