Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken. Yleiskaavalla määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne ja kaava-alueiden maankäyttö. Se on ohjeena tarkemmalle asemakaavoitukselle.

Yleiskaava on kuntakaavoituksen yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa täydennetään vahvistetuilla osayleiskaavoilla. Yleiskaava ratkaisee tavoitellun kehityksen periaatteet ja ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Usein on myös tarpeen tietää, millaisia kaavoja on voimassa omassa ympäristössä. Voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa kunnan rakennustoimistosta. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Honkajoella käsitellään vuosittain teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavoituskatsaus edellisiltä vuosilta ja kaavoitusohjelma seuraaville vuosille. Katsaus julkaistaan pöytäkirjaliitteenä. Uutta kaavaa laadittaessa suunnitelmat asetetaan nähtäville. Katso lisätietoa Pöytäkirjat ja esityslistat -verkkosivulta.

Toimi näin:

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta. Lisätietoja saat Honkajoen kunnan rakennustoimistosta ja rakennustarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin:

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Kaavan aloitusasiakirjana laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Taustakuvaus

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.Pöytäkirjat ja esityslistat -verkkosivu

Pöytäkirjat, esityslistat ja kokoukset

Maankäytön suunnittelu -verkkosivu

Maankäytön suunnittelu, asemakaavat

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI