Jäteneuvonta

Kunta ja kunnan jätelaitos neuvovat yhdyskuntajätteiden käsittelyssä. Neuvontaa jätehuoltoa koskevissa asioissa saa Honkajoen kunnan teknisestä toimistosta.

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja vastaa jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Kunnan kaatopaikkapalveluista vastaa Kankaanpään kaatopaikka. Jätehuollon yhteistyökunnat vastaavat yhdessä uusiutuviin jätehuollon vaatimuksiin alueellaan. Tavanomaisten hyötyjätteen keräyksen ja hyödyntämisen ohella suunnitelmakaudella edelleen toteutetaan puhdistamolietteen kompostointia turpeeseen rakennetulla kompostikentällä (vesihuoltolaitos).

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien tulee liittyä jätehuoltojärjestelmään tekemällä sopimus jätehuoltorekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan ja hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.

Kierrätettävät hyötyjätteet tulee kiinteistöiltä itse viedä keräyspisteeseen. Kunnan järjestämä vaarallisen jätteen vastaanottopisteet ovat avoinna määräaikoina.

Toimi näin:

Kunta antaa ohjeet jätehuollon järjestämisestä. Näihin sisältyy kunnan jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä ohje vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanotosta. Ohjeisiin sisältyy myös PoSan ympäristönsuojelumääräykset. Katso lisätietoa Honkajoen kunnan verkkosivuilta. Lisätietoa antaa myös teknisen toimen toimistosihteeri.

Taustakuvaus

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.Vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanotto

Vastaanotto vuonna 2020

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen (Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä)

Jätehuollon verkkosivu

Lisätietoa jätehuollosta

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset 1.1.2016 alkaen

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Puh: 044 577 5230

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja laskutus.

Puh: 050 577 5231

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI