Kunnan viralliset kuulutukset

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu

Kuulutus on virallinen menettely, jonkin tiedon antamiseksi kuntalaiselle, joiden elämään se saattaa vaikuttaa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Toimielinten päätöksiä koskeva muutoksenhakumenettelyyn liittyvä valitusaika alkaa siten em. seitsemän päivän jälkeen.

Toimi näin:

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta, paikasta ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä tiedotetaan kunnan kotisivujen Ajankohtaista-osiossa sekä Kankaanpään Seutu -lehdessä. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan kotisivujen Pöytäkirjat ja esityslistat -osioissa.

Tieto kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokousten ajasta, paikasta sekä esityslista ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan kotisivujen Pöytäkirjat ja esityslistat -osioissa.Pöytäkirjat ja esityslistat -verkkosivu

Pöytäkirjat, esityslistat ja kokoukset

Kuulutukset

Honkajoen kunnan kuulutukset ja viralliset ilmoitukset

Honkajoen kunnan puhelinneuvonta

Honkajoen kunnan yleinen puhelinneuvonta. Puheluun vastataan kunnanvirastolla.

Puh: 050 577 5200

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45

Arkipyhää edeltävänä aattona
maanantai - perjantai 08.00 - 13.45


Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI