Rakennusvalvonta

Teknisen lautakunnan hallinnonalaan kuuluvat tehtävät rakennusvalvonnan osalta on määritelty lakisääteisten tehtävien hoidosta 1.1.2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, maa-aineslaissa ja maa-ainesasetuksessa sekä muissa säädöksissä. Honkajoen kunnan rakennusjärjestys 1.8.2002 alkaen on hyväksytty kunnanvaltuuston 17.6.2002 § 24 päätöksellä.

Toiminnan tavoitteena on lakisääteisen rakennusvalvonnan ja rakentajien neuvonnan kautta saavuttaa hyvä ja taloudellinen rakentamisen taso. Neuvonnalla korostetaan rakentamisessa virheiden välttämistä ja siten laadun turvaamista ja säilymistä etenkin kosteuden ja veden eristyksiin liittyvissä kysymyksissä. Tulevina vuosina kiinnitetään huomiota uusien energiansäästötavoitteiden saavuttamiseen, etenkin uudisrakentamisen yhteydessä, korjausrakentamisen edistämistä ja siihen liittyvää ennalta ehkäisevää toimintaa. Ekologisen rakentamisen mukaisesti tähdennetään tuotteen pitkäikäisyyttä, muunneltavuutta ja käytönaikaista energian kulutusta.

Lisäksi noudatetaan haja-asutusalueilla uuden jätevesilain ja -asetuksen asettamia vaatimuksia uudisrakentamisessa ja laajennushankkeissa.

Vuonna 2016 myönnettiin rakennuslupia 22 kpl, toimenpidelupia 11 kpl ja maisematyölupia 2 kpl.
Näiden yhteenlaskettu kerrosala oli 5 940 m² ja tilavuus 37 075 m³.
Uusia asuinhuoneistoja 3 kpl.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Ohjeita ja lisätietoa


YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@honkajoki.fi

Rakennusmestari Tapio Kallioniemi     044 577 2171  
Toimistosihteeri Marita Berglund     050 577 5231  
Aluearkkitehti Ilmari Mattila, Kankaanpään kaupunki     044 577 2726