Jätevesijärjestelmän lupa-asiat haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä.

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Kaikkien asuinkäytössä olevien ja vapaa-ajan rakennusten kiinteistöjen pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä on täytettävä ympäristönsuojelulain, hajajätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset 31.10.2019 mennessä; jätevedet johdetaan umpisäiliöön tai putkistoa myöten vähintään 100 metrin etäisyydelle vesistöstä ja pohjavesialueen rajasta. Pohjavesialueilla jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.

Rannasta yli 100 metrin päässä järjestelmän korjausvelvoite tulee, kun tehdään sellaisia muutostöitä, joille on haettava lupa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Uudisrakentamisen yhteydessä uuden jätevesiasetuksen velvoite lankeaa automaattisesti paikasta riippumatta.

Ennen 9.3.1943 syntyneet kiinteistön omistajat ja siellä asuvat, ovat velvoitteen ulkopuolella. Velvoite ei koske vapaa-ajan rakennuksia.

Toimi näin:

Jätevesijärjestelmän muuttamisesta tai uuden järjestelmän rakentamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan rakennustarkastajalle.

Palvelun maksullisuus:

Kunnan rakennustarkastajalta ja jätevesien osalta myös PoSa:n ympäristöpalveluista saat maksutta tietoa vesihuollon järjestämisvaihtoehdoista.

Taustakuvaus

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistössä käytetään kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus voidaan varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, jonka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.Karttapalvelu: Hajajätevesi

Hajajätevesi: siirymäaika-alueet

Karttapalvelussa on esitetty hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet: luokitellut pohjavesialueet, sekä vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista.

Pohjavesialueet

Honkajoen pohjavesialueet

Pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. Honkajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja sijaintikartat löytyvät alla olevista linkeistä.

Ympäristönsuojelumääräykset

PoSan ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) luvussa 1 on esitetty. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa 1.2.2012 alkaen.

Rakennusvalvonnan verkkosivu

Yhteystiedot ja lisätietoa

Sivulla on tietoa kunnan rakennusvalvonnan toiminnasta. Lisäksi sivulla on rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitystä sekä muuta hyödyllistä lisätietoa koskevia linkkejä.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Honkajoen kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.) Rakennusjärjestys on hyväksytty Honkajoen kunnanvaltuustossa (Kvalt 17.6.2002 § 24). Rakennusjärjestys on voimassa 1.8.2002 alkaen.

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus (kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston ulkopuoliset alueet)

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa.

Siirry lomakkeelle (PDF)

Jätevesijärjestelmän uusimisen jatkoaikahakemus

Jätevesijärjestelmän uusimisen jatkoaikahakemus (pohjavesialueet ja 100 metriä rannasta olevat alueet)

Mikäli nykyinen jätevesijärjestelmä ei vastaa asetuksessa ja kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä asetettuja vaatimuksia, on jätevesijärjestelmä korjattava. Poikkeusta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista pohjavesialueilla ja 100 metriä rannasta olevilla alueilla voidaan hakea enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamiselle hakijan tulee esittää lain mukaiset perusteet eli asukkaiden korkea ikä, vähävaraisuus tai muut sosiaaliset perusteet. Toimenpiteelle on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Lupahakemukseen tarvitaan liitteeksi suunnitelma jätevesien käsittelystä, todistus kiinteistön omistuksesta ja muut tarvittavat selvitykset (ohjeita saa rakennuslupa- tai ympäristönsuojeluviranomaiselta).

Siirry lomakkeelle (PDF)

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri (tekninen toimisto, rakennustoimisto ja vesihuoltolaitos).

Puh: 050 577 5231

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Poikkeusaukioloajat

Joulutauko 24.12. - 31.12.2018
Suljettu

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI