Jäteneuvonta

Kunta ja kunnan jätelaitos neuvovat yhdyskuntajätteiden käsittelyssä. Neuvontaa jätehuoltoa koskevissa asioissa saa Honkajoen kunnan teknisestä toimistosta.

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja vastaa jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Kunnan kaatopaikkapalveluista vastaa Kankaanpään kaatopaikka. Jätehuollon yhteistyökunnat vastaavat yhdessä uusiutuviin jätehuollon vaatimuksiin alueellaan. Tavanomaisten hyötyjätten keräyksen ja hyödyntämisen ohella suunnitelmakaudella edelleen toteutetaan puhdistamolietteen kompostointia turpeeseen rakennetulla kompostikentällä (vesihuoltolaitos).

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien tulee liittyä jätehuoltojärjestelmään tekemällä sopimus jätehuoltorekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan ja hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.

Kierrätettävät hyötyjätteet tulee kiinteistöiltä itse viedä keräyspisteeseen. Kunnan järjestämä vaarallisen jätteen vastaanottopiste on avoinna määräaikoina.

Toimi näin:

Kunta antaa ohjeet jätehuollon järjestämisestä. Näihin sisältyy kunnan jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä ohje aarallisen jätteen, SER-tuotteiden ja hyötyjätteen vastaanotosta. Ohjeisiin sisältyy myös PoSan ympäristönsuojelumääräykset. Katso lisätietoa Honkajoen kunnan verkkosivuilta. Lisätietoa antaa myös teknisen toimen toimistosihteeri.

Taustakuvaus

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset voivat saada tietoa kuntalaisten oman toiminnan ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto.

Jätehuollon neuvontaa voi saada esimerkiksi verkossa, painetuissa julkaisuissa ja tiedotustilaisuuksissa. Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.Jätehuollon verkkosivu

Lisätietoa jätehuollosta

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja vastaa jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Sivulla on tietoa jätteen keräyksestä ja lajittelusta.

Vaarallisen jätteen, SER-tuotteiden ja hyötyjätteen vastaanotto

Vastaanotto vuonna 2018

Kotitaloudet voivat toimittaa pieniä eriä vaarallista jätettä vastaanottopisteeseen. Tämän lisäksi kotitaloudet voivat toimittaa metallia ja kierrätettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (SER-tuotteita) vastaanottopisteeseen aukioloaikana. Vastaanottopisteenä toimii jätevedenpuhdistamo, os. Kauppatie 15 parillisten viikkojen torstaina klo 13.30–15.30. Kuntalaisten toivotaan toimittavan hyötyjätteen keräyspisteisiin. Kuntalaisten toivotaan lajittelevan paperit, lasit ja metallit sekä käyttävän maksutonta hyötyjätteiden jatkuvaa vastaanottoa keräyspisteissä. Pieniä metallijäte-eriä voi toimittaa jatkuvasti keräyspisteisiin ja suurempia eriä puhdistamolle vastaanottoaikana.

Ympäristönsuojelumääräykset

PoSan ympäristönsuojelumääräykset 1.2.2012 alkaen

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) luvussa 1 on esitetty. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa 1.2.2012 alkaen.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys määrittelee lupajärjestelmät ja rakentamisasiat, vesihuollon järjestämisen sekä jätehuollon.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Honkajoen kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.) Rakennusjärjestys on hyväksytty Honkajoen kunnanvaltuustossa (Kvalt 17.6.2002 § 24). Rakennusjärjestys on voimassa 1.8.2002 alkaen.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset 1.1.2016 alkaen

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia määräyksiä, jotka ovat voimassa Honkajoen kunnan jätehuoltoviranomaisen toimialueella. Näitä määräyksiä noudatetaan jätehuollon valvonnassa sekä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä. Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Honkajoen kunnan teknisessä lautakunnassa (Tekla 29.10.2015 § 65).

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri

Teknisen toimen toimistosihteeri (tekninen toimisto, rakennustoimisto ja vesihuoltolaitos).

Puh: 050 577 5231

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja vastaa teknisestä toimesta, vesihuoltolaitoksesta ja rakennusvalvonnasta teknisen lautakunnan alaisena.

Kunnanrakennusmestari-rakennustarkastaja antaa lisätietoa teknisen toimiston asioissa ja rakennusvalvonta-asioissa.

Puh: 044 577 5230

Kunnanvirasto


Kunnanviraston palvelupiste

Puh: 050 577 5200

Fax: (02) 577 5214

Aukioloajat

Normaalit palveluajat
maanantai - torstai 08.00 - 15.30
perjantai 08.00 - 13.45
Arkipyhää edeltävänä aattona
Avoinna 08.00 - 13.45

Poikkeusaukioloajat

Joulutauko 24.12. - 31.12.2018
Suljettu

Osoite: Porhontie 5, 38950 HONKAJOKI