Honkajoen kunta - Palvelut

YLEISHALLINTO

Hallinto ja talousosasto vastaavat kunnan keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Hallintopalveluita ovat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Hallintopalveluita ovat myös mm. arkistointi, puhelinpalvelut, tekstinkäsittely, postitus ja toimistoautomaatioon liittyvät tehtävät. Hallinto ja talousosasto tuottavat myös kirjanpito-, laskutus- ja perintäpalveluita, palkanlaskentaa sekä muita kunnan talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyviä palveluita.

ASUNTOTOIMI

Asuntotoimi tarjoaa vuokra-asuntoja kunnan, kiinteistöyhtiön sekä vanhustentaloyhdistyksen vuokra-asuntokiinteistöistä. Asuntotoimi vastaa vuokra-asuntokiinteistöjen isännöinnistä. Lisäksi asuntotoimi hoitaa valtion asuntorahoituksen tehtävät kunnassa ja vastaa kunnan asuntotoimen kehittämisestä.

ELINKEINOTOIMI

Elinkeinotoimen perustavoiteena on kunnan resurssipohjan vahvistaminen. Tavoitteena on olemassa olevan yritystoiminnan vahvistaminen sekä uuden yritystoiminnan edistäminen.

LOMATOIMI

Lomituspalvelujen tavoitteena on huolehtia tehokkaasti ja taloudellisesti karjataloutta harjoittavien maatalousyrittäjien vuosilomatoiminnasta sekä sijaisavun ja maksullisen lomituksen järjestämisestä maatalousyrittäjille.

SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä taata lapselle turvallinen hoito huoltajan ollessa työssä.

Sivistystoimen koulutuspalvelujen tehtävänä on tarjota esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Koulutuspalvelujen vastuualueeseen kuuluu myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

Sivistystoimen palveluihin sisältyy myös keskitetyt ruokahuolto- ja siivouspalvelut.

SIVISTYSTOIMI - KIRJASTO

Kirjaston tehtävänä on tuottaa kirjastopalveluita kuntalaisille. Kirjasto on mukana Satakirjastot-yhteistyössä.

SIVISTYSTOIMI - VAPAA-AIKATOIMI

Sivistystoimen vapaa-aikatoimi huolehtii nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä kuntalaisille yhteistyössä eri yhdistysten ja seurojen kanssa. Vapaa-ajan ohjaaja toimii kaikilla vapaa-aikapalvelujen osa-alueilla tavoitteena huomioida eri väestöryhmät.

TEKNINEN TOIMI

Teknisen toimen vastuualueeseen kuuluu kiinteistötoimi, kunnan toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen koordinointi sekä vesihuoltolaitoksen hoito. Lisäksi tekninen toimi huolehtii rakennusvalvonnasta, alansa suunnittelutehtävistä ja henkilöstöasioista.

MUUT PALVELUT

Muita palveluja ovat mm. löytöeläinpalvelut ja postipalvelut.