Haja-asutusalueen jäteveden käsittely

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö lyhyesti

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin  muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi jätevesistä ja niiden käsittelyssä syntyvistä jätteistä on säädetty mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa, jätelaissa, terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa, vesihuoltolaissa ja lannoitevalmistelaissa. Kunnat voivat antaa tarkempia ja valtakunnallista tasoa tiukempiakin paikallisia määräyksiä mm. ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavat Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä -asetus (895/1999). Uudisrakentaminen on luvanvaraista, eli siihen vaaditaan rakennuslupa ja kiinteistön jäteveden käsittely ratkaistaan lupaharkinnan yhteydessä. Rakennusluvan edellytys on, että vedensaannin ja viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia ja jätevedet on voitava hoitaa aiheuttamatta haittaa ympäristölle.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista

Myös jätevesijärjestelmän muuttaminen (uudistaminen tai isompi korjaaminen) on luvanvaraista. Rakennusluvan sijasta kunnasta haetaan kuitenkin toimenpidelupaa (MRL 126 § ja 126a §). 

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma

Lupahakemuksen liitteenä on hakijan esitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja niiden nojalla annettujen ohjeiden lisäksi talousjätevesiasetuksessa esitetyt vaatimukset. Suunnitelman laatijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, jotka esitetään maankäyttö -ja rakennuslain 120 §:ssä.

Tietoa jätevesien käsittelystä ja jätevesijärjestelmien rakentamisesta

Lisää tietoa jätevesien käsittelystä löytyy rakennusalan www-sivuilta.

Lupahakemus ja tarvittavat liitteet

Lisäksi tarvittavat liitteet:

  • Asemapiirustus, josta selviää laitteiston sijoittelu rakennuksiin, juomakaivoihin, rajoihin, valtaojiin, vesistöihin, yms. nähden sekä jätevesien purkupaikat.
  • Leikkauspiirrokset
  • Perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta, käsittelyvaatimuksien täyttymisestä sekä jätevesijärjestelmän käytön, huollon ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot (käyttö- ja huolto-ohjeet)
  • Hyödynnettäessä vanhoja rakenteita, selvitys niiden kunnosta
  • Naapurin kuuleminen ja lisäksi naapurin suostumus, jos jätevedet johdetaan rajaojaan.